top of page

คุณครูเก่ง - ประธานชมรมกีตาร์ไทย สาขาหัวหิน

          อาจารย์ปรีชา ชุมเมฆ หรือ ครูเก่ง เริ่มต้นการสอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จากการช่วยอาจารย์สันติ แก้วใจ (อาจารย์ของครูเก่ง) สอนที่โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครราชสีมา

         ปี พ.ศ. 2548 ครูเก่งได้มาสอนวิชากีตาร์คลาสสิก ที่โรงเรียนดนตรีสยามกลการ หัวหิน และถือจุดเริ่มต้นอาชีพครู ณ เมืองหัวหิน                

         ปี พ.ศ. 2554 ครูเก่งได้ปรึกษา อ.สันติและขออนุญาตอาจารย์วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์(ประธานชมรมกีตาร์ไทย) เพื่อจัดตั้งชมรมกีตาร์ไทย สาขาหัวหิน 

ประธานชมรมกีตาร์ไทย สาขาต่างๆ
 อาจารย์วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์ 

ประธานชมรมกีตาร์ไทย

 Mr. Leon Koudelak 

ประธานชมรมกีตาร์ไทย สาขาพัทยา

 อาจารย์สันติ แก้วใจ 

ประธานชมรมกีตาร์ไทย

สาขานครราชสีมา

 อาจารย์นลิน โกเมนตระการ 

อาจารย์ประจำวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

มหาวิทยาลัยมหิดล

bottom of page