top of page

SEE YOU

NEXT YEAR

เตรียมตัวให้พร้อม

ปีหน้า เราจะเปิดรับสมัครน้องๆ จากทั่วประเทศ

Poster 2018
เวทีแข่งขันกีตาร์คลาสสิกประจำปี สำหรับเยาวชน
ณ เมืองหัวหิน  จัดการแข่งขันโดยหัวหินกีตาร์

 ผลการแข่งขัน 

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 


รางวัลชนะเลิศ          - เด็กหญิงกวินทิพย์ นามทัศน์

รองชนะเลิศอันดับ 1  - เด็กชายธนวัฒน์ รัตนะธาดา

รองชนะเลิศอันดับ 2 - เด็กชายศุภวิซญ์ สุดดวง

รางวัลชมเชย            - เด็กหญิงพิมพีรยา ตระกูลสว่างเหมาะ
                                 - เด็กชายธนธร ศรเฉลิม

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 


รางวัลชนะเลิศ          - เด็กชายศุภวิชญ์ สุดดวง

รองชนะเลิศอันดับ 1  - เด็กชายณภัทร นทีปราการ

รองชนะเลิศอันดับ 2 - เด็กหญิงพิมพีรยา ตระกูลสว่างเหมาะ

รางวัลชมเชย            - เด็กชายกฤษฎา แสงเดือน
                                 - เด็กชายพสิษฐ์ เฟื่องอารมย์

IMG_2391
IMG_2392
bottom of page