top of page

BLUPORT GUITAR FESTIVAL & COMPETITION 2023

318459506_616556263807156_2647108998884229766_n.jpg

 เวทีประกวดนี้จัดขึ้นในสถานที่เปิด  ซึ่งเป็นลานกิจกรรมของศูนย์การค้า

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประกวดวันที่ 18 มีนาคม 2566

 ติกา

1. ผู้เข้าประกวดต้องเกิดตั้งแต่ 1 มกราคม  2554 เป็นต้นไป

2. ต้องใช้กีตาร์คลาสสิกในการประกวดเท่านั้น และห้ามใช้สายสัญญาณขยายเสียง

3. เลือกบทเพลงคลาสสิก 1 บทเพลง ความยาวไม่เกิน 5 นาที สำหรับประกวด

4. ผู้ประกวดต้องบรรเลงบทเพลงจากความจำเท่านั้น 

5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การตัดสิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

1. ความถูกต้องสมบูรณ์ของบทเพลง      40 คะแนน        

2. อารมณ์ในการบรรเลงบทเพลง           30 คะแนน

3. คุณภาพเสียง                                     20 คะแนน

4. บุคลิกภาพ                                         10 คะแนน

รางวัล (สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก)

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

-ทุนการศึกษา 5,000 บาท

-ถ้วยรางวัล

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2

-ทุนการศึกษา 4,000 บาท

-ถ้วยรางวัล

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3

-ทุนการศึกษา 3,000 บาท

-ถ้วยรางวัล

ผู้ประกวดทุกคนจะได้รับใบประกาศและเหรียญรางวัลตามคะแนนที่ได้รั

 

81 คะแนน ขึ้นไป - เหรียญทอง

61 - 80 คะแนน - เหรียญเงิน

40 - 60 คะแนน - เหรียญทองแดง

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประกวดวันที่ 19 มีนาคม 2566

ติกา

1. ผู้เข้าประกวดต้องเกิดตั้งแต่ 1 มกราคม  2548 เป็นต้นไป

2. ต้องใช้กีตาร์คลาสสิกในการประกวดเท่านั้น และห้ามใช้สายสัญญาณขยายเสียง

3. เลือกบทเพลงคลาสสิก 1-2 บทเพลง ความยาวรวมไม่เกิน 7 นาที สำหรับประกวด

4. ผู้ประกวดต้องบรรเลงบทเพลงจากความจำเท่านั้น 

5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การตัดสิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

1. ความถูกต้องสมบูรณ์ของบทเพลง      40 คะแนน        

2. อารมณ์ในการบรรเลงบทเพลง           30 คะแนน

3. คุณภาพเสียง                                     20 คะแนน

4. บุคลิกภาพ                                         10 คะแนน

รางวัล (สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก)

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

-ทุนการศึกษา 5,000 บาท

-ถ้วยรางวัล

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2

-ทุนการศึกษา 4,000 บาท

-ถ้วยรางวัล

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3

-ทุนการศึกษา 3,000 บาท

-ถ้วยรางวัล

ผู้ประกวดทุกคนจะได้รับใบประกาศและเหรียญรางวัลตามคะแนนที่ได้รับ

 

81 คะแนน ขึ้นไป - เหรียญทอง

61 - 80 คะแนน - เหรียญเงิน

40 - 60 คะแนน - เหรียญทองแดง

รุ่นไม่จำกัดอายุ  ประกวดวันที่ 18 มีนาคม 2566

ติกา

1. ไม่จำกัดอายุของผู้ประกวด

2. ต้องใช้กีตาร์คลาสสิกในการประกวดเท่านั้น และห้ามใช้สายสัญญาณขยายเสียง

3. เลือกบทเพลงคลาสสิก 1-2 บทเพลง ความยาวรวมไม่เกิน 10 นาที สำหรับประกวด

4. ผู้ประกวดต้องบรรเลงบทเพลงจากความจำเท่านั้น 

5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การตัดสิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

1. ความถูกต้องสมบูรณ์ของบทเพลง      40 คะแนน        

2. อารมณ์ในการบรรเลงบทเพลง           30 คะแนน

3. คุณภาพเสียง                                     20 คะแนน

4. บุคลิกภาพ                                         10 คะแนน

รางวัล (สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก)

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

-ทุนการศึกษา 5,000 บาท

-ถ้วยรางวัล

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2

-ทุนการศึกษา 4,000 บาท

-ถ้วยรางวัล

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3

-ทุนการศึกษา 3,000 บาท

-ถ้วยรางวัล

ผู้ประกวดทุกคนจะได้รับใบประกาศและเหรียญรางวัลตามคะแนนที่ได้รับ

 

81 คะแนน ขึ้นไป - เหรียญทอง

61 - 80 คะแนน - เหรียญเงิน

40 - 60 คะแนน - เหรียญทองแดง

​​

คณะกรรมการ

  1. ​อาจารย์วิทยา  วอสเบียน

  2. อาจารย์วรเทพ  รัตนาอัมพวัลย์

  3. อาจารย์นลิน  โกเมนตระการ

  4. อาจารย์ ดร. อภิชัย  จันทนขจรฟุ้ง

  5. อาจารย์ปฐมวัส  ธรรมชาติ

 สมัครฟรี ! 
เปิดรับวันนี้ - 15 มีนาคม 2566 
 ผู้สมัครทุกคนจะได้รับบัตรสวนน้ำ VANA NAVA คนละ 1 ใบ มูลค่า 1,500฿ ฟรี ! 
bottom of page